โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    วิสัยทัศน์-พันธกิจ

          

วิสัยทัศน์ (vision) :

โรงพยาบาลชุมชนที่ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานต่อเนื่องถึงชุมชน ผู้รับบริการพึงพอใจ   เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

พันธกิจ ( mission ) :

      (1)พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ

      (2)พัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ

      (3)พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมและมีความสุขในการทำงาน

      (4) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ       

 


โทร 075-371025 / แฟกซ์ 075-371024

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.