โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ผู้ป่วยนอก

          
เรื่องแจ้งทราบ


    ด้วยงานผู้ป่วยนอกได้มีการปรับตารางการให้บริการในคลินิก จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนัผู้ป่วยในวันเวลา ดังกล่าวที่กำหนดให้ถูกต้อง ซึ่งตารางให้บริการในคลินิกแบบใหม่
เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

วัน 08.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
วันจันทร์

คลินิกเบาหวาน (จำนวน 40 คน)

 
วันอังคาร

คลินิกเบาหวาน (จำนวน 40 คน)

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยไม่เจาะเลือด) 
(จำนวน 40 คน)
วันพุธ

คลินิกโรงถุงลมโป่งพอง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
คลินิกโรคหอบหืด ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 
คลินิกโรคหอบหืดทุกวันพุธสััปดาห์ที่ 4 ของเดือน
วันพฤหัสบดี

คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยรายใหม่ *
ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน (ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง)

คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยรายใหม่ *
ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน (ผู้ป่วยเบาหวาน)
วันศุกร์

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยงดน้ำ+อาหารเจาะเลือด ) 
(จำนวน 40 คน)

คลินิก วัณโรค

* หมายเหตุ : ในวันที่นัดคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะไม่นัดผู้ป่วยมาเจาะเลือดและรับยาในวันเดียวกัน


โทร 075-371025 / แฟกซ์ 075-371024

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.